اسفراين

اسفراين -


مهلا حسینی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :206
تيزهوشان
فرزانگان
مهلا حسینی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6148
سابقه کانونی : 10 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :206
نمونه دولتي
بعثت
طهورا سنگلاخی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :130
تيزهوشان
فرزانگان
طهورا سنگلاخی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :130
نمونه دولتي
بعثت
آیناز باقری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :86
تيزهوشان
فرزانگان
آیناز باقری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :86
نمونه دولتي
بعثت
شهیار عباس اباد عربی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :80
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آیناز هنر آمیز
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6282
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
بعثت
مرجان روحی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان
مرجان روحی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4704
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
بعثت
یلدا عرب زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6227
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
یلدا عرب زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6227
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
بعثت
امیرمحمد مشقی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 3865
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مهدیس سلیمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4726
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
بعثت
فاطمه سهرابی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه سهرابی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
بعثت
سیدمهدی حسینی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4216
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه تقی زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6288
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
بعثت
سعیده اولیائی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 3989
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
بعثت
محمد صفدری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 3817
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
دکتر حسابی
نرگس صمصامی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4627
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس صمصامی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4627
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
بعثت
علیرضا یوسفیان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
دکتر حسابی
پریسان امیری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 3866
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
بعثت
زهرا حسین پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا حسین پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
بعثت
زهرا سوئزی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5126
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
نفیسه جوان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6268
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
مهتاب پرندک
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
نفیسه جوان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6268
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
بعثت
مهتاب پرندک
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
بعثت
ریحانه سادات حسینی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
سهیل قهرمانلو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سهیل قهرمانلو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
دکتر حسابی
علی شیخ زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی شیخ زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
دکتر حسابی
نوید لعل ذکریا
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نوید لعل ذکریا
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ریحانه سادات حسینی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
بعثت
ابوالفضل بیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ابوالفضل بیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فرزاد جعفری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6400
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فرزاد جعفری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6400
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دکتر حسابی
عرشیا حیدری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6245
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
عرشیا حیدری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6245
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دکتر حسابی
متین فیض ابادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4519
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فرهاد بدری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فرهاد بدری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه امامی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
بعثت
فرناز دست داد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4141
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
بعثت
نیلوفر نباتی فریمان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6278
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
بعثت
امیرمحمد پیری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5412
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیرعلی معجنی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4062
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ابوالفضل یزدانی نسب
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4169
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدمتین فتحی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
دکتر حسابی
زهرا کردحصاری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
بعثت
مریم دلخواه
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل اکبرزاده فریمان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4093
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
دکتر حسابی
سیما فرخی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5791
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
بعثت
نسترن بابایان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
بعثت
محمد بشارتی فر
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد بشارتی فر
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمدامین عظیمی روئین
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدامین عظیمی روئین
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مریم دلخواه
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
بعثت
یگانه اخوان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد قائمی کوشکی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرمحمد قائمی کوشکی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دکتر حسابی
حسن ولی نژاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حسن ولی نژاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دکتر حسابی
علی برازنده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی برازنده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دکتر حسابی
یگانه اخوان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
بعثت
امیرمهدی قربانی حصاری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مهنا ولیپور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بعثت
فاطمه حسین ابادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل فطرتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مریم لعل دولت اباد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بعثت
علی علیزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیرمحمد سارمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرمحمد سارمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دکتر حسابی
امیرحسین ربانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دکتر حسابی
سینا عزیزی مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه حسین ابادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بعثت
مبین سلیمی فرد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دکتر حسابی
سیدیونس عصمتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6787
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دکتر حسابی
آیناز جباری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5467
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بعثت
هستی روحانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعلی ساجدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5929
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محمدمتین شیخ امیرلو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هانیه کمایستانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بعثت
آرین صفائی مطلق
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر حسابی
احسان منصوری جوشقان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4843
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر حسابی
هستی روحانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بعثت
شهنام خادمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ریحانه عباسی جوشقان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4512
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل قربانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4592
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دکتر حسابی
متین بزرگی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4308
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دکتر حسابی
نیما خسروابادی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دکتر حسابی
حسام عاقبتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4061
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دکتر حسابی
صادق مقیمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4735
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکتر حسابی
علی رضا فولادی روئین
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دکتر حسابی
ابوالفضل عاشوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4444
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکتر حسابی
محدثه یوسفیان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بعثت
ساحل قهرمانلو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
بعثت
غزل صفائی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4545
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
بعثت
ایلیا رضائی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکتر حسابی
مهدیار ابراهیم زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکتر حسابی
فاطمه رمضانی ثانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4310
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
بعثت
مهیار افتخاری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4735
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دکتر حسابی
حنانه رباط سرپوشی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
بعثت
ماهان صادقی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دکتر حسابی
رکسانا علی محمدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4669
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
بعثت
پارسا جاوید
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4478
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دکتر حسابی
سحر سبحانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
بعثت
علی مرگان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
دکتر حسابی
5/31/2023 4:28:27 AM
Menu