بندر کنگ و چارک

بندر کنگ و چارک -


طاها رنجبر
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 3995
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :76
تيزهوشان
تيزهوشان فارابي
طاها رنجبر
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 3995
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
رقیه بحرینی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان 1
دریا راعی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
ثامن الحجج
دریا راعی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
عرشیا سنائی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4184
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
تيزهوشان فارابي
عرشیا سنائی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4184
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
سیده مائده هاشمی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4432
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
سیده فاطمه هاشمی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4059
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
میعاد برغشی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
بشرا بنداد
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4100
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
سلوا نیازمند
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4109
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
فاطمه بوت رای
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4333
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
ثامن الحجج
آمنه امیری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4834
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
فرهنگ امیری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
مهدی دانش یار
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4096
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
کیمیا پدلیان
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4440
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
آمنه علیزاده فرد
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
ثامن الحجج
مبینا زرهی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5210
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
فاطمه اکبری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4420
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
اسما مرادی میرشکاری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4573
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
محمد حدادی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 3836
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
تيزهوشان فارابي
محمدحسین ناظری پورتختی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4855
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
تيزهوشان فارابي
محمد حدادی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 3836
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
محمدحسین ناظری پورتختی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4855
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه شهید بهشتی
فرحانه سبزه وار
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4712
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
سیدمحمدامین هاشمی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 3974
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
تيزهوشان فارابي
ریحانه سلمانی زاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4725
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه حضرت زینب (س)
6/6/2023 12:22:14 PM
Menu