ميناب

ميناب -


دنیا غربی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4293
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا اسماعیل پور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4440
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر رحیمی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5872
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
مهرسا جعفری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
فرزانگان
ایلیا رنجبری بنگ
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4028
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
بحرالعلوم
فاطمیا اندرز
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4374
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
آریا احمدی نژاد
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
بحرالعلوم
پارسا بهادری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4907
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
بحرالعلوم
یسنا عباسی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5910
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
مریم نوحه گو شهواری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4371
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
اسماء پیردادی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4853
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا رازقی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4587
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه زهرا سالاری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4197
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
سیما رحمتی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4588
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
مریم ملک بنیادی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
اسما خاکساری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
زهرا زندانی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4432
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
امیرحسین غنی پور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بحرالعلوم
نفیسه ارشدی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه رنجبرپور
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
دنیا فلاح زاده
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4339
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حضرت خدیجه
غزل ذاکری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4194
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
شایان مرادی فر
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بحرالعلوم
هادی مظاهری
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4319
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
بحرالعلوم
ابوالفضل رسولی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4560
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
بحرالعلوم
معصومه حاج حسینی درباغی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 4332
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
سعید دهبان فرد
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
بحرالعلوم
محمد آزادی مینابی
نهم - ميناب
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
تيزهوشان
بحرالعلوم
6/3/2023 4:57:04 AM
Menu