خورموج

خورموج -


فاطمه زارعی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4333
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی بشارت
مریم غلامی یکتا
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 3834
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی بشارت
زهرا زارعی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 4618
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان 2
مینا بهمنی
نهم - خورموج
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
تيزهوشان
فرزانگان 2
5/30/2023 10:03:42 PM
Menu