بندر كنگان

بندر كنگان -


زهرا متقی نژاد
نهم - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 5991
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
علی اصغر مصلحی پور
نهم - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهید بهشتی
زهرا متقی نژاد
نهم - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 5991
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
اندیشه
علی اصغر مصلحی پور
نهم - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
سیدرهام مظهری
نهم - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهید بهشتی
سیدرهام مظهری
نهم - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
آناهیتا احمدزاده
نهم - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 6177
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سیدمحمد مهدی سجادی
نهم - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 4182
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
ابوالفضل میرزاوند
نهم - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 4427
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
امین طاهری
نهم - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 3999
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
سامی اسماییلی
نهم - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 4353
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
زهرا صفاری
نهم - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 4897
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
اندیشه
امیرمحمد بازیار عبدالسلیمان لو
نهم - بندر كنگان
میانگین تراز کانونی: 4526
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه دولتی معلم
6/3/2023 11:00:55 AM
Menu