قم

قم -


رومینا دارابی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6683
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :102
تيزهوشان
فرزانگان1
رومینا دارابی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6683
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :102
نمونه دولتي
حضرت معصومه
احسان آذرنیا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :81
تيزهوشان
شهيدشهرياري
نگار داودآبادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6816
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
تيزهوشان
فرزانگان1
نگار داودآبادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6816
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
حضرت معصومه
محمدعلی حسینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
شهيدقدوسي
نازنین زهرا دهقان حسن آبادی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
هنرستان حضرت زهرا(س)
سپیده سلمانی زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
سحر خرمشاهی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5327
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
حضرت معصومه
شکیبا سلیمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
مهديه
هستی رئیس غلامی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان2
محمدرضا ایمانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
شهيدقدوسي
محمدشایان علی مددی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
امام صادق
زینب بهمن
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4486
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان2
زینب بهمن
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4486
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
محمدحسین زال
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5991
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
امام صادق
محمد حیدری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6865
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيدقدوسي
محمد حیدری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6865
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
علی کاظمی طامه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4966
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيدشهرياري
محمدامین جاهدی راد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6404
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيدشهرياري
علی کاظمی طامه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4966
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
محمدامین جاهدی راد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6404
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
امام صادق
مصطفی علویان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6725
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيدقدوسي
مصطفی علویان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6725
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
امام صادق
محمدیاسین امجدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيدشهرياري
محمدمهدی عرب فیروزجائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4896
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيدقدوسي
محمدیاسین امجدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
امام صادق
محمدمهدی عرب فیروزجائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4896
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
فرهنگ علوم انساني
فاطمه سادات مبینی پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6466
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان1
فائزه سادات مبینی پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6583
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان1
فاطمه سادات مبینی پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6466
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
حضرت معصومه
فائزه سادات مبینی پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6583
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
حضرت معصومه
محمدمبین صادقی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهيدقدوسي
محمدمبین صادقی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
امام صادق
سیدحسین جاوید
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4384
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيدقدوسي
مهرداد عزتی فر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيدقدوسي
زهرا مطهری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4506
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان1
مهرداد عزتی فر
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
امام صادق
محمدعماد دیانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4199
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيدشهرياري
محمدعماد دیانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4199
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
پریا فرخزاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا بیاتی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
حضرت معصومه
سیدمحمدسروش محسنی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيدشهرياري
امیرحسام بابائی منش
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4845
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيدقدوسي
محمدحسین امینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5062
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيدقدوسي
آی سان محمدقاسم زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت معصومه
زهراسادات موسوی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4952
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مهديه
هلیا منتظری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4770
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت اله بهاءالدینی
امیرمحمد شاپوری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام صادق
علی مداحی هرندی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
محمدحسین امینی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5062
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فرهنگ علوم انساني
محمدرضا خوش نژاد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيدشهرياري
سنا معارف وند
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
عسل ملک زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
دینا زنگنه
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت معصومه
فائزه عروجی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4566
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فرهنگ علوم انساني
فاطمه یوسفی تابش
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان2
فاطمه شکوری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان2
ریحانه اردوبادی نیا
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت معصومه
سامان محمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
محمدحسین شکوری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
محمدحسن شکوری
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 6075
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نخبگان طاهباز
محمدحسین ضیائی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
امام صادق
سیدعلی جاوید
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4971
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام صادق
زهرا اردلانی زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حضرت معصومه
امیرعطا چمن زاده
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
مجتبی صمدی بهرامی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4571
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام صادق
محمدجواد کیهانیان
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
امام صادق
محمد متین عرب خراسانی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيدقدوسي
سیدمحمدرضا موسوی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4511
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شهیدفهمیده
علی فهیمی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
شیخ صدوق
زینب احمدی
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4517
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان1
زهرا زهرا رحیم پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4655
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
حضرت معصومه
فاطمه سادات کاظم پور
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
حضرت معصومه
محدثه صحرانورد
نهم - قم
میانگین تراز کانونی: 4875
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان2
6/1/2023 1:53:15 PM
Menu