خدابنده

خدابنده -


مائده نوروزی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6675
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
مائده نوروزی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6675
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
رسالت
فاطمه شریفی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6691
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه شریفی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6691
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
رسالت
فاطمه بیگدلی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مهدی عزیزلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه بیگدلی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5631
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
رسالت
محمد مهدی عزیزلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
مهر
فاطمه مغانلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه قرابقلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد احمدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه مغانلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
رسالت
امیرمحمد احمدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
مهر
فاطمه قرابقلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
رسالت
امیر محمد سعیدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4392
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
مهر
آرین اکبری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
مهر
فاطمه خلجی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین خلجی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیر حسین خلجی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مهر
فاطمه خلجی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
رسالت
مسعود شیری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
مهر
علی اسکندری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
مهر
مائده خدابنده لو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان
مائده خدابنده لو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
رسالت
محمد عرشیا یعقوبی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مهر
محمد بیگدلو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مهر
رامین نوری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدی بیگدلی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مهر
رضا نوروزی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4979
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مهر
امیر پارسا بیگدلی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مهر
رامین نوری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مهر
حنانه شهیدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
رسالت
معید بیگدلی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5298
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مهر
حمیدرضا بیگدلی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4950
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مهر
زهرا رحیمی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رسالت
محمد مهدی میرزائی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مهر
حسین خدابنده لو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4524
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مهر
ابوالفضل خوشکار
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4305
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مهر
علیرضا اکبری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مهر
امیرحسین شهیدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مهر
محمد محمدی نژاد
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مهر
امیر محمد دشتکی حصاری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مهر
مهدیه فیروز ی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5120
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
رسالت
ندا کریمی زرندی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مهر
علی محمدی نیا
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مهر
علی اصغر خدابنده لو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4436
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مهر
محمد امین احمدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4302
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مهر
امیر محمد قاسملو
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4246
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مهر
ابوالفضل خسروی نژاد
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6097
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مهر
مهدی محمدی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4862
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
مهر
علی اصغر منصوری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4606
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مهر
عاطفه منصوری
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 4788
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
رسالت
حسنا استادی
نهم - خدابنده
میانگین تراز کانونی: 6463
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
رسالت
6/5/2023 6:50:25 AM
Menu