خرمدره

خرمدره -


ثنا صدری
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 4380
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی جمادی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد دکتر شهرياري
نگین خدابنده لو
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا شهرستانی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 5545
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
زینب ازلگینی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
علی رضا قربانی
نهم - خرمدره
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
5/31/2023 11:46:12 PM
Menu