ابهر

ابهر -


نرگس اخباری
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
آریانا امرائی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5170
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
فاطمه رضائی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
ملینا غنی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5794
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
ملیکا صحرائیان
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
آرمین عزیزی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
طهورا حقانی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
سجاد اسلامیان
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پارسا وحدتی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیده دینا رجبی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6056
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
صبا عزیزخانی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5898
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
هدیه کاوندی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا محمدلو
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6240
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
غزل صالحی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
عرفان عزیزخانی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدمتین پناهی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
ثنا جوادی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
آرشام رستمی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
یلدا محمدیها
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4573
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
سوگل یارقلی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5310
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا صالحی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4348
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
ستایش عزیزخانی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
محمدامین زارعان
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
رضوانه عزیزخانی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
احسان امیرلوابهریان
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدی قهرمانی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4880
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مصطفی اصلانی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 4750
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
پسرانه امام صادق
مریم رضائی
نهم - ابهر
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
دخترانه بنت الهدی
6/2/2023 11:10:33 PM
Menu