تازه كندانگوت

تازه كندانگوت -


فرید ذکی گرمی
نهم - تازه كندانگوت
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد فیروزی
نهم - تازه كندانگوت
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
5/30/2023 3:21:45 PM
Menu