گرمي

گرمي -


آریا دهقان کریملو
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5119
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهید حامدی
پریا عیوض زاده
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه اسکندرزاده
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
پریا میرزائی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4758
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ابوالفضل معظمی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4745
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید حامدی
اسراء ذکی گرمی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
مهنا احمدی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5158
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
5/29/2023 5:39:32 AM
Menu