شاهرود

شاهرود -


محیا فلاح
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5991
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
تيزهوشان
فرزانگان
محیا فلاح
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5991
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :78
نمونه دولتي
الزهرا
امیرمحمد عجم اکرامی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرمحمد عجم اکرامی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
علامه حلی
راحیل جعفری
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
راحیل جعفری
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
الزهرا
بهار براتی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیا احسانی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 4597
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
الزهرا
امیرمحمد حسنی
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علامه حلی
مرتضی عرب
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 4373
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
علامه حلی
فاطمه خانلو
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5012
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه خانلو
نهم - شاهرود
میانگین تراز کانونی: 5012
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
الزهرا
6/2/2023 11:27:40 PM
Menu