سمنان

سمنان -


حسام عماد الدین
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :141
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
محمد طاها دهرویه
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :70
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد طاها دهرویه
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5081
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
محمد مهدی دهرویه
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6425
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :70
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد مهدی دهرویه
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6425
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
آریان خلیلی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آریان خلیلی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
ابوالفضل حمیدی پور
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
ستایش تیموری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5974
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
عفاف
نازنین فاطمه دوست محمدی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
عفاف
نازنین فاطمه دوست محمدی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه اخلاقی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6124
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
عفاف
ریحانه اخلاقی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6124
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
محمد امین مهدی نژاد
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5976
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد امین مهدی نژاد
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5976
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
رشد
محمدصادق رفیعیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدصادق رفیعیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
آنیتا همتیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5755
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
یاسمن آلبویه
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
عفاف
آیدا نصیری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
عفاف
یاسمن آلبویه
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا نصیری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
معین عامری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
زینب احمدی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
عفاف
زینب احمدی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
آتنا افضلی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
پریسان رشیدی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
پریسان رشیدی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
عفاف
سجاد یدالهی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6496
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سجاد یدالهی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6496
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
مهدیا عمادالدین
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6151
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
عفاف
سید عرشیا متولیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
دینا رستمیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
عفاف
محمد دانیال بهشتی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
معین ذوالفقاری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
ابوالفضل مصطفایی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4491
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
رشد
حسین مصطفائی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4389
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
رشد
آیناز مصطفائی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5680
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
عفاف
آیناز زمانی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4778
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
عفاف
صبا ناظریه
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4392
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مدرسه راهنمايي دخترانه نمونه دولتي نخبگان
صبا لشکری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عفاف
فاطمه بابایی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عفاف
امیرمحمد نظری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4856
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
رشد
سارا عبدالله پور
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4798
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
کیمیا همتی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عفاف
امیرمحمد خراسانی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4959
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
یاس سراج
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عفاف
یاسمن معماری
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عفاف
مونا ساربان طریق
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4856
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
عفاف
مونا ساربان طریق
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 4856
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
رضوان علی محمدی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
سید حسین سیدعلیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5494
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
ماهان نبوی فرد
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
سارینا سادات خاتمی
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
عفاف
علی رضا تبریزیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی رضا تبریزیان
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبيرستان پسرانه نمونه دولتي محمد رسول الله
فاطمه نیک فر
نهم - سمنان
میانگین تراز کانونی: 5530
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان
6/9/2023 5:16:21 PM
Menu