كيار

كيار -


مبینا عزت پناهی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :86
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
نرگس رنجبر
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
یکتا بادامه گلوگردی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4148
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
سارا طاهری
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
محمد علیدادی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آريو مصلي نژاد
اوا ناصری
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
وجیهه ارشادی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
محمدعرفان خدابخشی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آريو مصلي نژاد
آیدا بیابانی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5297
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه حضرت معصومه
فاطمه زهرا مقصودی
نهم - كيار
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
5/29/2023 6:21:45 AM
Menu