لردگان

لردگان -


علی برومندی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :85
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
ابوالفضل غلامی تل مارانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4846
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :65
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
سارینا حسنی ساطحی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5937
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
آراز حسنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6251
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
سیدمبین حسینی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4832
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
محمد جواد محمدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
ابوالفضل حسنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
محمود حسنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
حسن اقبال سعیدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
هلیا کریمی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
زینب نوروزی مصیر
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
نرگس نوروزی مصیر
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مهدی محمودی چالبطانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4524
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
فاطمه رحیمی ریگی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
رادمهر محمدی میلاسی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5396
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
زهرا نادری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6458
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
علی رضا موسوی بیدله
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4147
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
سبحان جلیلی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
سبحان اسماعیلی درکه
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4420
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
ابوالفضل خلیلی طهماسبی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
هادی موسوی بیدلی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4718
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
حدیث جلیل پیران
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5258
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مهدی دانیالی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4078
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
علی اکبر نوروزی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5166
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
شیدا خلیل مقدم
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
شیلا خلیل مقدم
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
رقیه سادات شیرمردی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
ابالفضل نادری لردجانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
سیدحسن حسینی جو
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4552
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
آرمین جهانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
خدیجه حسنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
عباس فتاحی میلاسی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
نازنین راشدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
یاسین جلیل پیران
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4543
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
فاطمه خالدی سردشتی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
سیده زهرا موسوی مقدم
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
زینب محمدی بردبری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5116
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
پریا حبیبی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
شقایق حسین پور
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4692
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
محمدمهدی خورشیدی سیله
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5855
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
محمدطاها قربانی نژاد
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4274
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
شهرام جلیل پیران
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
عباس اسحاقی میلاسی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
الهه شهبازی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان دخترانه عترت لردگان
یحیی شریفی ریگی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
سجاد طهماسبی ریگی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4896
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
6/8/2023 3:21:03 PM
Menu