سامان

سامان -


ابوالفضل بهرامی سامانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
آريو مصلي نژاد
عرفان محمدولی سامانی
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 6255
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آريو مصلي نژاد
محمدجواد محمدی چمناری
نهم - سامان
میانگین تراز کانونی: 4600
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان علامه طباطبایی
6/10/2023 10:09:25 PM
Menu