فارسان

فارسان -


مائده عبدالهی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
محمد عبدالهی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
محمد علی اسدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6344
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي
شایان محمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
محمد امین صادقی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6319
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهسا شکوهی نیا
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
پرنیا نادری فارسانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
مریم محمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
حمید معین
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
علی موسایی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
زهرا یدالهی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
ندا بخشنده فر
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5119
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
ابوالفضل سلیمانی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
زهرا ترابی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4787
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان
مونا احمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
فاطمه عباسی چلیچه
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5120
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان دکترحسن سلطانی
5/30/2023 10:39:18 PM
Menu