در‌گز

در‌گز -


مونا سلیمانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
کمند مصطفایی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
پریا نوری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
هانیه امان نژاد
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5255
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
مریم مرتضی نیا
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
مریم پورباغبان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5014
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
المیرا امانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5436
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
ثمین ظهوریان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6162
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
آیدا احدی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
سارا حسن زاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
محمدبهراد خلیلی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4665
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
آرین مختازاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4495
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
محمدمهدی حیدری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
امیرمحمد فلاح پور
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6205
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
امیرمحمد زاهدی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4417
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهید صیاد شیرازی
فاطمه برزوعی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4939
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
زهرا رحیمی بادلو
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال نهم
 
نمونه دولتي
حاج اسماعیل غلامی
6/6/2023 2:05:52 PM
Menu