خواف

خواف -


رضوان ورزشکار
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
مهدی زنگنه
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
امیرمحمد صالحی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
عدنان موحدی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
زینب زنگنه ابراهیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6483
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
مشكات
عباس جوانشیری
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
مبینا خفاجه
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4582
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
مشكات
فاطمه زنگنه
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مشكات
معراج احسانی رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4232
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
مصطفی صالحی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
آلا بلنداختر
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5945
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مشكات
معین کمالی سنگانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5388
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
ایلیا فدائی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
منصور منصوری
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
مبینا شاهقاسی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6208
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
مبین کمالی سنگانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
المیرا عرب قاسم آبادی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5566
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مشكات
مبینا پاکیزه سناجردی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مشكات
امیرحسین ابراهیم بای
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4632
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
علی زنگنه ابراهیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
احمدرضا زنگنه ابراهیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
محمد خوشرفتار رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
امیرمحمد نوع پرست
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
فرحانه فیروزی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مشكات
امیرعلی شیبانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
آیدا پورزمان
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
مشكات
مبین دهقان حقیقی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4757
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
متین دهقان حقیقی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4557
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
امیرمحمد زنگنه نیازآبادی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
فرزاد جوانشیری قاسم آبادی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4021
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
امیرمحمد تدبیری
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
بنیامین تیموری
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4768
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
امیر حمزه توکلی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4367
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
اسامه فیروزی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
ستایش فیروزی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مشكات
عبدالغفار شوق
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6416
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
مریم فنایی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5310
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مشكات
مهدی عرب زوزنی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4356
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
محمودیه
معین عونی رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4970
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
سروش اله یاری
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
محمد معین رستگار تیزابی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
احمدرضا داودی سنگانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
مریم عونی رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مشكات
آروین مقیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5860
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
علی عیدخانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
محمدجواد زنده رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4334
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
کوثر زنگنه ابراهیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مشكات
امیرمحمد حبیبی سنگانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
امیرحسین جباری
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4583
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
نگین موحدی رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
هلیا کریمی بهلولی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4467
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
مشكات
آرش الکتریک
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4680
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
محیا باهیئت
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
مشكات
علی عرب زاده زوزنی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
پيامبر اعظم(ص)
5/30/2023 10:06:39 PM
Menu