گناباد

گناباد -


آیدا گرامی صادقیان
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6082
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
محمودیه
اهو چوداری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5719
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
محمودیه
امیراحمد مسعودی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
محدثه رهنی
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
محمودیه
فاطمه پاکدل
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
محمودیه
فاطمه کلانی مقدم
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
محمودیه
امیررضا بزم آرا
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکتر مهدی زاده
الناز بزم آرا
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4500
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
محمودیه
نرگس حسنی شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
محمودیه
هانیه اسماعیلی شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
محمودیه
مهدیه دوستدار
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
محمودیه
زینب غلامیان
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
محمودیه
زینب صفرزاده شهری
نهم - گناباد
میانگین تراز کانونی: 6481
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
محمودیه
5/31/2023 1:58:04 PM
Menu