سرخس

سرخس -


امیرحسین گلاوی موخر
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
محمد صادق صفایی
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
محمد طاها ترکچین
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
زهرا اکبرنژاد
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 4590
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی پژوهش
پوریا فیروزه
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 4707
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
سیدهانیه روح الامینی
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی پژوهش
پوریا شایسته
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
محمد فردین قاسمی
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
امیر محمد کرمانی
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 4426
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه دولتی آفرینش
اتنا رنجبر
نهم - سرخس
میانگین تراز کانونی: 4503
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه دولتی پژوهش
5/30/2023 11:15:31 AM
Menu