قوچان

قوچان -


سیدمهدی حسینی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
نگار طهماسبی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6261
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
سجاد رضایی نسب
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
سجاد رضایی نسب
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5591
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدعماد ولی زاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
افشین بروشک
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
محمدعماد ولی زاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرعلی تقدسی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6281
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
محمدرضا بهادری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
امیرعلی تقدسی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6281
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه فرخی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4616
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا بهادری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آیناز سینایی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5838
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
فاطمه عاملی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6372
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
آیناز سینایی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5838
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه عاملی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6372
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
سعید چربگو
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
هنرستان پسرانه چمران
رادمهر مهاجر
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
پوریا قادری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
پوریا قادری
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رادمهر مهاجر
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد بهشتي
صدرا الهی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
باران فرخی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
صدرا الهی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
باران فرخی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
نسترن عباسی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
نسترن عباسی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
هانیه نیکدل
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
هانیه نیکدل
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5575
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
زهرا یوسفی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5447
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
طاهره فرزان پور
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
هنرستان دخترانه آمنه
مبین فرخانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4930
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
علی روستا قوچان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه شریعتی
مبین فرخانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4930
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی روستا قوچان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
احمدرضا حکاک
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
مبینا خدابخشی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
امیرمحمد جاویدی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
هلیا روشن
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4529
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
ستایش اسکندرفیلابی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
امیرشایان باقرقیطاقی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4523
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه شریعتی
عباس ارجمندی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5002
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
امیرعلی مصباحی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4307
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
علی اکبر صادقی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
هنرستان پسرانه چمران
کیمیا معین الساداتی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
سپهر رحمانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
هنرستان پسرانه چمران
علی عابدزاده
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه شریعتی
مائده هاتفی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
علی یوسفخانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 3969
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
هنرستان پسرانه چمران
فرخنده روحانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
محمدمهدی برسلانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
فرخنده روحانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا خردمند
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
الناز خوش تراش
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 6279
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
مهشید مصلی نژاد ناحیه6
آتنا بیات
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
سجاد سموریان
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
احسان داغستانی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4886
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
دنیا فیاضی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
نگار الماسی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4663
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
هانیه غلامی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
سیدابوالفضل رضایی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
سیدابوالفضل رضایی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ثنا شاد
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
محمدجواد احسانگر
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 4953
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
سیدمهرزاد مهاجر
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم پسرانه آیت ا.. خامنه ای
حنانه عرب خائسی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه
متینا سروقدی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
متینا سروقدی
نهم - قوچان
میانگین تراز کانونی: 5070
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
دبیرستان دوره دوم دخترانه کوثر
6/2/2023 9:31:24 PM
Menu