ميبد

ميبد -


ریحانه محسن زاده
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6187
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شاکر
محمدعرفان داودی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
نگار طالب زاده مهرجردی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
گل محمدی
محمدطاها قاسمی فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
آیت الله خامنه ای
یکتا علم چی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4993
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گل محمدی
امیرمحمد دهقانی فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيدرحيمي فر
شیرین پوربابائی مهرجردی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شاکر
شیرین پوربابائی مهرجردی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
گل محمدی
مطهره رجائی شریف آباد
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شاکر
مطهره رجائی شریف آباد
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
گل محمدی
فاطمه زارع مهرجردی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4775
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شاکر
فاطمه زارع مهرجردی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4775
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
گل محمدی
فاطمه محسنی فر
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شاکر
نعیمه السادات میرمحمدی فیروزآباد
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شاکر
نرگس زارع مهرجردی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
گل محمدی
زینب فلاح مهرجردی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
گل محمدی
5/31/2023 2:11:54 PM
Menu