قروه درجزين

قروه درجزين -


آیدا مولایی
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 4497
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :162
تيزهوشان
فرزانگان2
آیدا مولایی
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 4497
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :162
نمونه دولتي
آمنه
آیدین جعفری
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 4840
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :76
نمونه دولتي
خواجه نصیر
فرزین جعفری
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 4903
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
خواجه نصیر
راضیه محمدی
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان2
راضیه محمدی
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 5442
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
نمونه دولتی دارالفنون
عطیه مرادی
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه دولتی دارالفنون
پروانه شرفی
نهم - قروه درجزين
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
نمونه دولتی دارالفنون
6/8/2023 9:31:57 PM
Menu