ديواندره

ديواندره -


صدف فلاحی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
صدف فلاحی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
کارزان محمدی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 6473
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
فارابی
آیناز مردانی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
ریبین مولودی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4149
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فارابی
کمند کریمی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
یاسین شامحمدی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4693
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فارابی
روژینا احمدی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
آرینا مردانی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
ایلیا فتحی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فارابی
رامیار احمدی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
فارابی
اروین مرادی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4317
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه1
درسان مصطفی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4656
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
اوین دستی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
شنیان مرادیان
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
سارو شمسی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4304
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
فارابی
سیدسینا حسینی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4775
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
اسما نادری
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
محمدمانی نوری
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
فارابی
میلان محمدخانی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4240
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
فارابی
ماردین شکری
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
فارابی
سایدا محمدیان
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
اسمائ رضایی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
اسوه خانی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه فضيلت
متین محمدی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
فارابی
6/5/2023 8:14:30 AM
Menu