دهگلان

دهگلان -


رامیار اکبری
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 6121
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :70
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه 2
رامیار اکبری
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 6121
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
خوارزمی
آسکو زندی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 6001
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه 2
آسکو زندی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 6001
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
طاها رحیمی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 5815
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
خوارزمی
سانان سلیمی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
خوارزمی
سانان سلیمی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه 2
شارو محمدی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 4661
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
خوارزمی
پارمیس عسگری
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 4655
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
پارمیس عسگری
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 4655
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
زینب الکبری
محمد محمدی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
خوارزمی
نیما قادرمرزی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
خوارزمی
آرتین ناصرآبادی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
خوارزمی
محمد بهمنی حاجی پمق
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
خوارزمی
ژیار قادری
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 6075
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خوارزمی
پرژین قادرمرزی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 4930
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
محمد پارسا مفاخری باشماق
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 5087
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
خوارزمی
روژیار محمدی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خوارزمی
نارین رحیمی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
شلیر ناصر آبادی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 4344
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
نساء محمدی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 6659
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
حدیث شریفی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 4424
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
پروین اعتصامی
ارشیا محمدی
نهم - دهگلان
میانگین تراز کانونی: 4235
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
خوارزمی
6/6/2023 12:15:59 PM
Menu