سقز

سقز -


گلوریا شهزاد
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 7003
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :96
تيزهوشان
فرزانگان
گلوریا شهزاد
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 7003
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :96
نمونه دولتي
الزهرا
محمدکیان رحیم زاده سقزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6287
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آریان رحیمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5855
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ژوان احمدبیگی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان
سینا ستاری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6651
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
فجر
فردیس شیخی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6027
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
سینا ستاری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6651
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد بهشتي
هانا اقائیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
هانا اقائیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
الزهرا
سیده کوثر رستگار
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
سیده کوثر رستگار
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
الزهرا
ثنا بیگی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
آریا ولی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آریا ولی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
فجر
مانی فتاحی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مانی فتاحی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5562
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
فجر
اهورا حسن زاده خانقاه
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي
کمند غفوری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
کمند غفوری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
الزهرا
اهورا حسن زاده خانقاه
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
فجر
شادی اژیده
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5567
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
الزهرا
شوخان فرجی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
الزهرا
محمدپارسا محمدیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدپارسا محمدیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
فجر
پارسا ربیعی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پارسا ربیعی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
فجر
آرین جهانگیری خوشه دره
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4898
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
فجر
ماهان محمدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4707
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
فجر
شایان بایزیدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5764
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
فجر
زانا تیموری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
فجر
شایان نوری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5966
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
فجر
ریبین تیموری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
فجر
ادیب امیدیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمد قدسی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5586
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
کیا میلادی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
اسرا عبدی قلعه
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
الزهرا
آریا غرائی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5101
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آریا غرائی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5101
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فجر
مینو اباذری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6484
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
نارین کمالی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6751
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سیدآکام حسینی نژاد
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فجر
نیما مکاری
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5355
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فجر
روژین یوسف پور
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
آردین فرجی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4199
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیدادیب رسولی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نارین عزیزی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
الزهرا
داوین عزتی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4192
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
داوین عزتی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4192
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فجر
ژینا ناهید
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6157
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
اسرا گنجی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4447
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
الزهرا
لاوین اسلامی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4482
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
النا قدیمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4997
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
الزهرا
ثنا فتاحیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
شیلان آلهی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
الزهرا
ثنا برومند
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
ثنا برومند
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
الزهرا
ژینا عزیزیان
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4273
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
الزهرا
دیاکو سرخوش
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5279
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فجر
متین ساجدی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آبتین کلهر
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 6020
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهسا مفتی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5235
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
الزهرا
اهورا کریمی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
فجر
ریباز فلاحی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 5053
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
فجر
میثم فیضی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4501
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
فجر
پارسا لطفی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4337
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
فجر
سحر حسینی
نهم - سقز
میانگین تراز کانونی: 4220
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
6/6/2023 1:52:28 PM
Menu