مريوان

مريوان -


محمد سامی مرادی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :80
تيزهوشان
فرزانگان
شاخه وان رازدار
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4337
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
فرزانگان
آرشین پارسا
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
مهستی رضایی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6033
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
شایستگان
ثنا کریمی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6533
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
شایستگان
سید یاسا معروفی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
سید یاسا معروفی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
فرزانگان
سید سهند کریمی وفا
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
سید سهند کریمی وفا
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
فرزانگان
سارا لهونیان
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4475
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
فرزانگان
میران تاب
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
میران تاب
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
فرزانگان
ماردین لطفی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
هدیه برائی ونینه
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4488
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
آرمین محمدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
شینا حسینی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5111
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
ونیا وهابیان
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5224
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
فرزانگان
باران ایزدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
زیلان حسینی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شایستگان
الناز راست خدیو
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4841
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فرزانگان
تانیا ازادی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4554
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فرزانگان
تارا یوسفی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فرزانگان
سیده دیانا سجادی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4474
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مهدی کاکاوند
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فرزانگان
سارینا محمدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4560
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
آنیتا محمودی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فرزانگان
ثنا درستان
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4696
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فرزانگان
اژین خسروی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4439
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شایستگان
کانی ملائی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4360
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شایستگان
هناو ساعدی صوفیان
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4336
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شایستگان
اوین معروفی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
اوین معروفی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شایستگان
سارینا محمدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4728
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فرزانگان
ماردین کهنه پوشی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4662
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
فرزانگان
آرین محمدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
اژین رشیدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فرزانگان
آرین محمدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فرزانگان
همتا عثمانپور
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4317
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فرزانگان
کارو نادری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
کارو نادری
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
فرزانگان
ژیار رحمانی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
سانا ایزدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4674
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
سانا ایزدی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4674
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
فرزانگان
آرینا حسینی
نهم - مريوان
میانگین تراز کانونی: 4501
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
شایستگان
5/30/2023 10:32:59 PM
Menu