سنندج

سنندج -


فرزین کارگر
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6377
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :84
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
آرتا جهانگیری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6385
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :82
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه 2
آرتا جهانگیری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6385
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :82
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
محمدهیوا امینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :78
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه1
سینا محمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6310
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
پارسا افراسیابیان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه 2
پارسا افراسیابیان
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
ژینو بهمنی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6034
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
ژینو بهمنی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6034
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
آراد عبداللهی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه1
آراد عبداللهی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
متین محمدپناه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه1
متین محمدپناه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
هژیر سواری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه1
هژیر سواری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
اوین عباسی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6143
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
اوین عباسی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6143
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
امیرحسین ملکی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه 2
نسا سعداللهی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4829
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
کیمیا ساعدپناه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه1
کیمیا ساعدپناه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
سروش شریفی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6182
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه1
فرزام صادقی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه 2
ماردین سبحانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه1
آتنا نوری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
آتنا نوری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
ماردین سبحانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
یارا مردوخی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4913
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه 2
یارا مردوخی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4913
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
آریان عزیزی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه 2
ریحانه شاکری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
بشری امیری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه1
آراد معروفی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه 2
سینا قربانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 3980
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
پردیس صفوی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
آراد معروفی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
اوین جدی پور
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه1
مبینا محمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4689
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
سیدمتین علوی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4467
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
ریباز امینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
سیده کیانا شیخ احمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4366
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
هلیا شفیعی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
سروش اسکندری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5387
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
محمدریبین احمدی سربرزه
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5168
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
مهدا مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5708
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
ابوالفضل رستمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
احسان جعفری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
مانی نصیری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6208
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
محمد منصوری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4184
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه1
آرینا ایوبی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5198
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
تارا پرویزپور
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5787
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
نیلیا میرکی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
سینا هیکلی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6177
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه1
سروش محمدی چشمه منتش
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6028
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
تارا رحمانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
سیده هستی حسامی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
حمید احمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4229
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
اروند پورحیدری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5829
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه 2
جوانا امین فرد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
جوانا امین فرد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
آرشین فروزنده
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4391
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
آرتین صیدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
نازین شاه اویسی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5315
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
محمد اسفندیاری
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4694
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
ارشاک یزدانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5256
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه 2
مینو مهدوی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه1
سیده صدف کاتورانی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4568
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
آریا محمدی کانی سواران
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4802
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه 2
سیده کانیا حسامی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4230
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه دولتی مائده
فادیا نجفی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6104
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
محمد دیبانژاد
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4643
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه دولتی شهید شیخ شلتوت
سیدمبین احمدی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4065
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
شهيد بهشتي ناحيه1
پیشوا زندی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
فاطمه کریمی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4574
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه1
صدف مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4539
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه1
صدف مرادی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4539
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
صادق وزیری ناحیه1
امیرعباس ارژنگی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4586
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
نمونه دولتی مولوی
سیده ساغر حسینی
نهم - سنندج
میانگین تراز کانونی: 4905
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان ناحيه2
6/8/2023 11:05:08 AM
Menu