راميان

راميان -


مهشید حبیبی بسطام
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
مهشاد بای
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 4847
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا رجبلو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
مطهره صادقلو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5116
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه صادقلو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سودا بسطامی کتولی
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5403
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
انسیه بای
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 4064
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین رجبلو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/9/2023 6:09:08 PM
Menu