بندرتركمن

بندرتركمن -


محمدیاسین گوگلانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6337
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :80
تيزهوشان
امام صادق(ع)
حمیرا گوگلانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6388
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :80
تيزهوشان
فرزانگان
محمدیاسین گوگلانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6337
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
حمیرا گوگلانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6388
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :80
نمونه دولتي
نمونه دولتي
ایمان کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4709
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :48
نمونه دولتي
بشارتی
آیسا اونق
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6276
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
فرزانگان
مبین کمی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
آیسا اونق
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6276
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
نمونه دولتي
مبین کمی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
امام صادق(ع)
سونای ایرانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5785
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
سونای ایرانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5785
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
نمونه دولتي
یاسین قره دولاق
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6109
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
امام صادق(ع)
محمدرضا داز
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
امام صادق(ع)
یاسین قره دولاق
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6109
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
محمدرضا داز
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
امین قره قول
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
امام صادق(ع)
امین قره قول
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
یاسین ایری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
امام صادق(ع)
آتلان یلقی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
امام صادق(ع)
یاسین ایری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
آتلان یلقی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
مرجان شاکری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
فرزانگان
مانیا علاقی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5486
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه دولتي
محمد کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4241
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
امام صادق(ع)
محمد کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4241
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
احمدرضا کر‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5268
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
امام صادق(ع)
مهسا قولجانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
نمونه دولتي
حسام الدین ایری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
امام صادق(ع)
حسام الدین ایری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
نوید فدائی فر
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
علامه حلي آق قلا
اسما سقلی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4293
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
مصطفی آهنگری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
امام صادق(ع)
مرضیه پورقاز
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه دولتي
سهیلا اونق
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4798
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه دولتي
احسان وثوقی راد
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
امام صادق(ع)
مائده توماج
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه دولتي
احسان فردجو
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
حسام الدین پنق
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4295
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
رحیمه اونبکی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه دولتي
امیرمحمد ایری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4601
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
هانیه پرهیزگار
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4574
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
بنیامین پارسنگ
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4586
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
نمونه دولتی دكتر حسابي
6/10/2023 7:58:12 AM
Menu