كنگاور

كنگاور -


امیرمحمد کارخانه
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4521
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
ولیعصر(ع)
محمدامین محبی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ولیعصر(ع)
حسین حصاری
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5704
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ولیعصر(ع)
امیرمحمد هارونی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ولیعصر(ع)
محمدطاها خزائی
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ولیعصر(ع)
امیرمحمد حیدرنژاد
نهم - كنگاور
میانگین تراز کانونی: 4222
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
ولیعصر(ع)
5/28/2023 6:51:43 AM