فيروزآباد

فيروزآباد -


نگار فیروزی نیا
نهم - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :124
تيزهوشان
فرزانگان
نگار فیروزی نیا
نهم - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 6064
سابقه کانونی : 8 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :124
نمونه دولتي
نور
مهنا حسنوند
نهم - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
مهنا حسنوند
نهم - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
نور
آوا عیدی نژاد
نهم - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 5890
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
امیر محمد امیری
نهم - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 5785
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مبین رضایی
نهم - فيروزآباد
میانگین تراز کانونی: 3930
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
علامه طباطبایی الشتر
6/3/2023 11:08:51 AM
Menu