دورود

دورود -


طناز کسائی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4917
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
فرزانگان
طناز کسائی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4917
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
امیرمحمد نامجو
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرمحمد نامجو
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
خوارزمی
محدثه احمدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه احمدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
اشکان پورپرور
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4358
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
شهيد بهشتي
اشکان پورپرور
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4358
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
خوارزمی
امید خدایی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
اهورا حجازی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مبین نیکوبخت
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محسن نیک آبادی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
اهورا حجازی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
خوارزمی
محسن نیک آبادی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5438
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
خوارزمی
مبین نیکوبخت
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
خوارزمی
امید خدایی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
خوارزمی
محمدمهدی لریائی نژاد
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آویسا بهزادنیا
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
فاطمه خرمی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
علی اکبر خویشاوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4701
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خوارزمی
امیرمحمد جمشیدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خوارزمی
سارینا درویشی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5871
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
زینب علی بخشی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
یاسمن ساکی یزدانی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
پرهام یاراحمدی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5258
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خوارزمی
مهشید گودرزی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
مهشید گودرزی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
مریم مرید گراوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5961
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
محمدامین شیرنژاد
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4323
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسین زندی فر
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4682
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خوارزمی
امیرمحمد محمد حسینی
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4646
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نازنین دژآهنگ
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5107
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
ایلیا فولادوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خوارزمی
مریم زیودار
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
اوستا عامری
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خوارزمی
امیررضا قائد
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4601
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خوارزمی
کیانا عبدالوند
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
حضرت زینب (س)
ابوالفضل علیزاده
نهم - دورود
میانگین تراز کانونی: 4976
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
خوارزمی
6/3/2023 5:23:26 AM
Menu