خرم آباد

خرم آباد -


محمدجواد نیک نام کومله
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6253
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :116
تيزهوشان
شهيد بهشتي
ملیکا سبزواری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6195
سابقه کانونی : 6 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :110
تيزهوشان
فرزانگان
ناریا نصرتی موموندی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5764
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :97
تيزهوشان
فرزانگان
مرتضی بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6434
سابقه کانونی : 7 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :95
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آنیتا حقی آبی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :84
تيزهوشان
فرزانگان
الینا مهرگان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6640
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
فرزانگان
الینا مهرگان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6640
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :60
نمونه دولتي
بهشت آیین
طه‌ عبدالهیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
شهيد بهشتي
طه‌ عبدالهیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
آوا فروتن نیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6769
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
فرزانگان
آوا فروتن نیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6769
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
بهشت آیین
رویا میرزائی کردعلیوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6991
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
فرزانگان
رویا میرزائی کردعلیوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6991
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
بهار
سارا سیفی مقدم
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6559
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
فرزانگان
صالحه باقری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
بهار
سارا سیفی مقدم
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6559
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
بهشت آیین
فاطمه السادات حیات الغیبی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5863
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
بهشت آیین
فاطمه امرائی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6585
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
آیسان امرائیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
بهشت آیین
سهند اسدیان فیلی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سهند اسدیان فیلی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
نواب
آرتا امیری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6281
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهيد بهشتي
کوثر قبادی کیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6113
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
کوثر قبادی کیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6113
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
بهشت آیین
آرتینا بساطی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
آرتینا بساطی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
بهشت آیین
تینا رضائی مفرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6426
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
بهشت آیین
سانیا بارانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
بهار
ستایش دهقانی مفرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6913
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
کورش بیرانوندی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه محمدی پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش دهقانی مفرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6913
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
بهار
کورش بیرانوندی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
نواب
آرمین برومند پیروز
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6483
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
شهيد بهشتي
عرفان شاه کرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
شهيد بهشتي
حنانه حیدری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
حنانه حیدری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
بهار
فاطیما امرائی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
بهشت آیین
امیرمهدی محمودوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6511
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آرنوش نصیری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
بهشت آیین
فاطمه باقری فر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4500
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان
سید ابوالفضل قاسمی تبار
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6580
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
نواب
الینا زرین زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6155
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
یکتا کرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
الینا زرین زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6155
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
بهشت آیین
دینا دلفان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
دینا دلفان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
بهشت آیین
زهرا امیری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6338
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
بهار
آرش هدایتی مهر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6396
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
شهيد بهشتي
مهدیه ناطقی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیه ناطقی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
بهار
ثمر بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6252
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
بهشت آیین
مهنا آخشی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
مهنا آخشی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
بهار
عطیه ویس کرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
بهار
آیلین دولتشاه
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5838
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان
مریم دلفانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5825
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
بهار
ثناء صفربیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
بهار
زهرا صفربیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
بهار
پردیس حسنوند طرهانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
بهشت آیین
سها فرهادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
بهشت آیین
امیرحسین علوی کیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسام علوی کیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
البرز امیدی شاه آبادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرحسین علوی کیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
امیرحسام علوی کیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
امیر تارخ رعیتی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6769
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد بهشتي
علی رضا بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد بهشتي
بهار هاشمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بهار
زهرا حاتم وند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بهشت آیین
امیر بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6162
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
ثنا حاتموند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6432
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بهشت آیین
نازنین فاطمه سمنگان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5507
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بهشت آیین
حنانه پاپی زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بهشت آیین
علیرضا مسعودی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6357
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نواب
زهرا پاکزاد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4605
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
بهار
محمد اکرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6049
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
امیرعلی ملکی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4416
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نواب
ثمین فلاح نژاد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6074
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا مرادی زاده فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6512
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
آنیتا صالحی نسب
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6175
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه بازوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5917
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بهشت آیین
مهنا خورشیدوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بهار
آمیتیس کولیوند سالوکی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بهار
فاطمه جعفری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بهشت آیین
نگین رخشان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5652
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بهشت آیین
فاطیما کرمیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بهشت آیین
آیناز مرادپور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6209
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بهار
یکتا صالحی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6379
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بهشت آیین
رضا طولابیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5111
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
ایلیا طولابیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5132
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
علی قاسمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6364
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نواب
فاطمه بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بهار
آبتین شاکرمی عباسی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نواب
امیدرضا جودکی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6326
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پارسا بهرامیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6192
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نواب
علیرضا احمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6293
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
ثنا قربانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6489
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امیررضا یوسفوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6461
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیدرضا زارعی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
رضا ویس کرم
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6203
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
فاطمه ویسکرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محمد امین کوشکی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5509
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
سیده عسل موسوی راد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بهشت آیین
فاطمه علیزاده بازگیر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بهار
آرمیتا فتحی حسین بگ
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بهشت آیین
آیناز حسین بیگی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6940
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بهار
ایلیا سلیمانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5140
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نواب
بهار ناصری نسب
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5165
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بهار
هستی صیادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بهشت آیین
ایلیا زکی زاده سرابی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نواب
مریم احمدی کیا
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بهشت آیین
سیدعلی سهرابی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5254
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نازنین وره زردی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5755
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بهشت آیین
امیرمحمد میرزاوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4672
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نیلوفر دلفان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا کشوری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6663
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سارا محمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4962
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
نیلوفر دلفان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5746
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بهشت آیین
امیرعلی فتحی زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد بهشتي
امیرمحمد میرزاوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4672
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نواب
اسرا بهرامی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5207
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بهار
محمدمهدی فرهادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5700
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نواب
فاطمه سوری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
هستی شهسواری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
نرگس بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بهار
آیلین زکی زاده سرابی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بهشت آیین
عباد حسنوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4743
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
امیرمحمد خداکرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد بهشتي
پارمیدا درویشی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بهشت آیین
کیانا حیدر پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بهار
ستاره الماسیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بهشت آیین
حسام امان الهی بهاروند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
محمدمتین محسن پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5744
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نواب
مهدی بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
تینا مرادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بهشت آیین
هانیه علی شاهی چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4585
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بهار
آتوسا دارائی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بهار
محمدمهدی کاظمی حسنوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4673
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهيد بهشتي
محمدمهدی دهستانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4834
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نواب
دنیا عباسی جوئی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4676
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بهشت آیین
بیتا دریکوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
بهشت آیین
آیناز رازانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6074
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
پانیذ بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4535
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
بهشت آیین
حانیه حسنوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6154
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
بهشت آیین
ارمیا زکی زاده سرابی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نواب
امیر علی دارائی نژاد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4656
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نواب
امیررضا کریمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نواب
کیمیا امیدی میرزایی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
بهشت آیین
محمد بازگیر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
امام جعفر صادق
آبتین دانش یار
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نواب
دانیال حیدری جمشیدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6532
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نواب
ارشیا آزادی فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي
دانیال رضائی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5868
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهيد بهشتي
نسترن صفری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4788
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
امید دانش فر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نواب
6/8/2023 3:04:42 PM
Menu