رستم آباد

رستم آباد -


زهرا علی ابادی
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :106
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا علی ابادی
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :106
نمونه دولتي
محدثه
زهرا روزبه کوهشاهی
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :102
نمونه دولتي
محدثه
مبینا امیری
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 3860
سابقه کانونی : 5 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :56
نمونه دولتي
محدثه
محدثه رستم ابادی
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 4595
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
محدثه رستم ابادی
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 4595
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
محدثه
نرگس بهرمند
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 4418
سابقه کانونی : 3 سال از هفتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه صالحی
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 4087
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
محدثه
عهدیه خورشیدی
نهم - رستم آباد
میانگین تراز کانونی: 3862
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
محدثه
6/9/2023 4:27:58 AM
Menu