عنبرآباد

عنبرآباد -


نوید محمدی سلیمانی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4105
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
نمونه دولتي
باقرالعلوم
امیرمهدی خالصی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3967
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
باقرالعلوم
ساره رمضانی حاجی آباد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4079
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
مبینا بیلری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4409
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
پروانه عباسی نسب
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4288
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
ام البنین داداللهی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
ام البنین داداللهی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4919
سابقه کانونی : 4 سال از هشتم
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیه سالاری وفا
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4701
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیه سالاری وفا
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4701
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
رقیه احمدیوسفی جشار
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
رقیه احمدیوسفی جشار
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5308
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
عباس محمدی نسب
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3994
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
باقرالعلوم
مینا رودابی امجز
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4326
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
سعیده گروهی ساردو
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4738
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
عبدالرضا رسائی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5182
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
باقرالعلوم
دینا خدمتکاری تاج آباد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4424
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
فائزه وزیری پور
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4683
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
غزل اندی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4744
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
محمدعلی انوری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4147
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
باقرالعلوم
ریحانه الله توکلی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4849
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
امیررضا درج
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4698
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
باقرالعلوم
فاطمه عزیزپورسرحدی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4369
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
صبا برنا
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 6221
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
محمدصالح محمودی نسب
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4810
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
باقرالعلوم
عارف خسروی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
باقرالعلوم
فرزانه کرمشاهی امجزی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4770
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
فرزانه کرمشاهی امجزی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4770
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا دادالهی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4563
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
محمدعرفان بهروزه
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4978
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
باقرالعلوم
امیدرضا اقتدارنژاد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
باقرالعلوم
امیرمهدی کمالی جبالبارزی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4061
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
باقرالعلوم
زهرا بیدشکی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
ابوالفضل آشنا
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3892
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
باقرالعلوم
مبینا بیا
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4113
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
زهرا شجاعی نسب
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4830
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
حسین بدوئی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3854
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
باقرالعلوم
مبینا سالاری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4335
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
امیرحسین بلوچ اکبری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4882
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
باقرالعلوم
اباصالح ابراهیم پور
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4446
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
باقرالعلوم
زینب دادالهی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4254
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
مه لقا علی توکلی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
فاطمه حسینی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4244
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
هدیه منصوربهمنی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
عرفانه مشایخی اسفیچارعباس
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
شهداي علم فناوري
محمدرضا یوسفی نیا
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4659
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
باقرالعلوم
ایلیا عباسی زاده
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4250
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :1
نمونه دولتي
باقرالعلوم
5/30/2023 8:09:06 PM
Menu