جيرفت

جيرفت -


سینا محمدشیرازی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی : 4 سال از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
تيزهوشان
علامه حلي
محمدمهدی بدوی دلفارد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4569
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
نازنین زهرا افشارزرندی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6017
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه احمد یوسفی سرحدی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6016
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
نمونه ابرار
معظمه مسلمی مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی : 2 سال از هشتم
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
علی رئیسی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
امیر حسین بلوچ مسافری حسین آباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6645
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
علامه حلي
حسین مشایخی اسفیچار
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
علامه حلي
فاطمه انجم روز
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5888
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه ابرار
فاطمه غیب اللهی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه ابرار
مبینا سنجری نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
نمونه ابرار
ایلیا شاهسون پورزرگر
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
ابوالفضل سنجری نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلي
فرزاد کریمی پورنمچ
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه ابرار
آریا رمانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلي
امیرمحمد طاهری سروتمین
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5332
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
سبا طاهری سروتمین
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5220
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه ابرار
علی اکبر نظری حسین آباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4117
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
عرشیا کریمی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6149
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلي
علی اسفندیاری مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6039
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلي
نازنین سلیمانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5791
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ابرار
عاطفه شاهرخی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4581
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه ابرار
امیررضا شاهرخی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5273
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلي
محمدعلی پایندان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5212
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
سیدامیرمهدی حسینی عرب
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
امیررضا کرمشاهی امجزی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
فاطمه جهانشاهی امجزی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
نمونه ابرار
زهرا سنجری بنستان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
نمونه ابرار
نرجس عمرانی ساردوئیه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه ابرار
ایلیا پایدار
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
شایان سالاری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
حنانه محمدی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
نمونه ابرار
الهه‌ سلیمانی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6035
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا امیرتیموری دولت آباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا بدوئی دلفارد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
رضا صباحی گراغانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4596
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
نیایش مشایخی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6498
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
علی اکبر مارانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4990
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
علامه حلي
رومینا رفیعی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
نمونه ابرار
هادی بشاورد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
شکیب میرکهنوج
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
علیرضا افروز
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4881
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
نگین سالاری کیا
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4533
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
نمونه ابرار
محمدادیب سعیدی گراغاتی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4342
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
الهام مددی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
الهه مددی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه ابرار
محمدمهدی احمدی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
امیررضا مسلمی مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4230
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
نمونه شهید رجایی
6/9/2023 2:06:04 AM
Menu