ملارد

ملارد -


علیرضا کریمی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4002
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :112
تيزهوشان
علامه حلي
علیرضا کریمی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4002
سابقه کانونی : 6 سال از هفتم
تعداد آزمون :112
نمونه دولتي
دکترهشترودی
عرفان شاملو
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4266
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
تيزهوشان
شهيد سلطاني 1
عرفان شاملو
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4266
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
دکترهشترودی
زهرا عزیزی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا عزیزی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5776
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
محمدمتین رومانی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
علامه حلي
محمدمتین رومانی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
دکترهشترودی
فاطمه قهرمانلو
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه قهرمانلو
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
عزیزاله پزشکی
اهورا راد
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4714
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
ابوتراب
محمدپارسا زنگنه
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
دکترهشترودی
عرشیا مرادی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4453
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
دکترهشترودی
پارمیس خلیلی پاشا
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4736
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی رحمتی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4654
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
دکترهشترودی
آریا شاهمحمدی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
دکترهشترودی
سبحان محمدقلی زاده انزابی
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4090
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
دکترهشترودی
محمدجعفر حسین زاده
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
علامه حلي
محمدجعفر حسین زاده
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی : 2 سال از نهم
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
دکترهشترودی
ابوالفضل افشون پور
نهم - ملارد
میانگین تراز کانونی: 4644
سابقه کانونی : 1 سال نهم
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
دکترهشترودی
6/5/2023 6:54:47 AM
Menu