ملكان

ملكان -


پوریا حشمتی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6705
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :52
تيزهوشان
علامه طباطبائي
رضا ولی لو
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6870
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
علامه طباطبائي
ریحانه تقوی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6242
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
فرزانگان
نغمه دادپرنیان
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6870
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
حسین یوسف زاده
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6924
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
علامه طباطبائي
امیررضا رشیدیان
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 7012
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
علامه طباطبائي
محمدامین رضوان
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6292
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
علامه طباطبائي
محمد رزقی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
علامه طباطبائي
ارمان ناصری
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6055
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
علامه طباطبائي
سارینا قویدل
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
رامتین بهرامی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 7288
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
علامه طباطبائي
امیررضا علیوند
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6721
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه طباطبائي
سویل محمدزاده
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
امیرمحمد ناصری ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه طباطبائي
ایلیاز ریاضی مبارکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6381
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه طباطبائي
محدثه خدایی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6986
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا سعیدی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
هستی رضانژاد
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
پوریا سلیمانی ملکی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6785
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه طباطبائي
آیلین محسنی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
الینا ایرانی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5859
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
حسین عبدی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
علامه طباطبائي
طاها علی وند
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6147
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
علامه طباطبائي
هستی خدامرادی
ششم دبستان - ملكان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
فرزانگان
5/28/2023 6:53:52 AM