سراب

سراب -


عرفان فرهنگ نیا
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 6366
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
ابن سينا
محمدپارسا جعفری سرابی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
ابن سينا
علی نیکنام اصل
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 6503
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
ابن سينا
آرین ابهری
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
ابن سينا
سینا موسوی اردها
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 6404
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
ابن سينا
آریو زارع ثانی
ششم دبستان - سراب
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
ابن سينا
5/30/2023 8:30:42 PM
Menu