آران و بيدگل

آران و بيدگل -


مائده قانعی بیدگلی
ششم دبستان - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
امیرعلی قامتی
ششم دبستان - آران و بيدگل
میانگین تراز کانونی: 4490
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهيد اژه اي
6/6/2023 2:23:27 PM
Menu