نجف آباد

نجف آباد -


سارا نبی
ششم دبستان - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
شیدا موحدخواه
ششم دبستان - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 6405
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
مبینا طالبی
ششم دبستان - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 4773
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
محمد مهدی قاسمی کهریزسنگی
ششم دبستان - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيداژه اي
6/10/2023 7:51:22 AM
Menu