ماه شهر

ماه شهر -


مهدی علی پور
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5499
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
فرهنگيان
نوژان جنتی جنت آباد
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6946
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
پرنیا حیدری
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5206
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
ملیکا عزت حقیقی
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
مهسا ظریف جو
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه حبیبی افتخار
ششم دبستان - ماه شهر
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
6/6/2023 1:50:53 PM
Menu