آبادان

آبادان -


آریاناز حقیقت
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6918
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :44
تيزهوشان
فرزانگان
آتنا مناحی پور
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5216
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
فرزانگان
هانیه منیعاوی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4904
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
فرزانگان
فرنیا مهرجو
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6673
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
فرزانگان
ماهان جلال دوست
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
شهيدبهشتي
ریحانه ابراهیمی معمره
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6318
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
محیا بهرامی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5587
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه نیکی فروزنده محالی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
پارسا درخشان نژاد
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيدبهشتي
فرهان جلال دوست
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيدبهشتي
پارسا ابراهیمی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيدبهشتي
آوا بابائی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
آیلار ذاکری
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
هلیا رهی شهرکی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
امیر محمد صالحی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5556
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيدبهشتي
کوروش صفدریان
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهيدبهشتي
آریا مختارزاده
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5612
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهيدبهشتي
آرمان مختارزاده
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
شهيدبهشتي
پارسا بابایی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيدبهشتي
امیر سالار غارتی
ششم دبستان - آبادان
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهيدبهشتي
5/30/2023 9:51:15 PM
Menu