شوشتر

شوشتر -


مهیا قربان نژاد
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6556
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
فرزانگان
سوگند بهرامی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5012
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
فرزانگان
سیده نگارین سید نژاد
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5472
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
فرزانگان
محیا ابریشم کار
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6021
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
فرزانگان
محمد حسین محمدی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6143
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
قيصر امين پور
ساغر حاتمی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان
سهی بازوند
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا سادات فرجی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
امید شکوهمند
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
قيصر امين پور
سونیا چهارلنگی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
پرند گودرزی راد
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
محمد رضا حسینی زاده
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
قيصر امين پور
آیسا مهدی پور
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4274
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
علی محمدی پور
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6853
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
قيصر امين پور
حدیث انصاری
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4565
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
حسین پیدنی
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4354
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
قيصر امين پور
محمد رضا جمال پور
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4496
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
قيصر امين پور
ثنا حبیب زاده
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
فرزانگان
مجتبی الهی نیا
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6612
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
قيصر امين پور
امید جهانگیری
ششم دبستان - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
قيصر امين پور
6/2/2023 10:15:24 PM
Menu