شيراز

شيراز -


نازنین سیاه کوار
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
فرزانگان زينب (س)
ایلیا فرخی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6392
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :51
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
هوراد قدرت
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5670
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :50
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
ماهان سلطانیان
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6762
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
شهيد دستغيب نوشاد
آرین موسوی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
علیرضا زارعی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6256
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
شهيد دستغيب نوشاد
علی خاتمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
آراد کرمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6600
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
رضا صالحی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6855
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
نیایش کرمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان2
نیایش گودرزی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6210
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرمحمد رحیمی زاده
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7142
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
سورنا سپهرآرا
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6430
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهيد دستغيب نوشاد
سپهر سیاوش پور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
شهيد دستغيب نوشاد
آتنا بهشتی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7033
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان1
آتنا برزویی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4811
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان زينب (س)
فاطمه سخایی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6569
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان زينب (س)
دایانا قهرمانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6300
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرکیان کریمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6797
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
یاشار حیدری علمدارلو
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6541
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
سینا حیدری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6031
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
پویا غفوری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد دستغيب نوشاد
آرشان کرمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
محمد حسام نظری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6243
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد دستغيب نوشاد
علی قائدی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5734
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شهيد دستغيب نوشاد
آیدا دسترنج
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان زينب (س)
دایان اشتیاقیان
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان1
متین جاوید
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6376
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
محمد گردانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد دستغيب نوشاد
امیرعلی گلچین فرد
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد دستغيب نوشاد
احمدرضا محمودی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5764
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيد دستغيب ملاصدرا
ارنوشا خسروانیان
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6346
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان1
آریا جمشیدیان طهرانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6391
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
امیرعلی الله یاری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6195
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهيد دستغيب ملاصدرا
آیدا نوروزی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6651
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان1
امیرحسین بهمنی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد دستغيب ملاصدرا
محمدعلی شقاقیان
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7091
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد دستغيب نوشاد
سید سپهر تقوی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6779
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
صبا یزدانی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان1
طاها رستمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6289
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
سید امیرعلی گلشن
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6149
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهيد دستغيب نوشاد
آتنا پالوایه
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان1
سروش خوشنام فرد
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6329
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
حسین فیروززاده
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6294
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهيد دستغيب نوشاد
فاطمه روستا
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5620
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
هلنا عبیدی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان2
کیان تاکی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6180
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
رضا شهوندی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4367
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
نازنین زهرا رضاپور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6465
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان1
کیان فردوسی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد دستغيب نوشاد
سوشیانت قاسمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7111
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد دستغيب نوشاد
حسین افسری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
آرشیدا پایدار
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5200
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان2
فاطمه جعفری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6993
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :5
تيزهوشان
فرزانگان2
سیده فاطمه حسینی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6867
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان2
ساناز قاسمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4643
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان2
مائده میرزائی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5856
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان1
فرشاد ابطحی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4535
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيد دستغيب نوشاد
پانیا نامداری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6835
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان1
آنیتا رستم پور
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 7427
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان1
هستی طیبی خرمی
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6358
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان2
زهرا معماری
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6368
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
فرزانگان1
آرین اوجی مهر
ششم دبستان - شيراز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
 
تيزهوشان
شهيد دستغيب ناحيه?
6/11/2023 1:01:19 AM
Menu