فردوس

فردوس -


ساجده ضابطی
ششم دبستان - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6366
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
محمدصدرا راست پیمان
ششم دبستان - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5888
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
شهيد بهشتي
6/2/2023 10:59:48 PM
Menu