اميركلا

اميركلا -


درسا رزقی شیرسوار
ششم دبستان - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
روجا قاروئی آهنگر
ششم دبستان - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سیده نیکو حسینی فرد
ششم دبستان - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
سها هدایتی گودرزی
ششم دبستان - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 4680
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
محیا مسافری
ششم دبستان - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 6559
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
بهار جعفری
ششم دبستان - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
الناز گل پور
ششم دبستان - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 6738
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
طهورا هادی پور دلاور
ششم دبستان - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
حانیه دقمه چی فیروزجائی
ششم دبستان - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 6298
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
پانیا یوسفی
ششم دبستان - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 6414
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش مجیدی آهنگر
ششم دبستان - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 7242
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
محیا خاکسار
ششم دبستان - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 6350
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سیده پردیس مهرآوران
ششم دبستان - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
جانان صالحی فر
ششم دبستان - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 6195
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
سیده ریحانه موسویان
ششم دبستان - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 6580
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
نونا بیژنی
ششم دبستان - اميركلا
میانگین تراز کانونی: 4543
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
6/10/2023 8:56:17 PM
Menu