چمستان

چمستان -


امیرمهدی یزدانی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
شهيدبهشتي
امیررضا ابراهیمی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6514
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهيدبهشتي
معصومه کلاشی
ششم دبستان - چمستان
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
5/29/2023 1:37:00 PM
Menu